Privacy - Cookiebeleid - Disclaimer 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Furygan en het logo van Furygan.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Jacques's FURYGAN SAS. Jacques's FURYGAN SAS behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

De informatie op Furygan.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Jopa Racing Products BV. Jopa Racing Products BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Furygan.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Jopa Racing Products BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Furygan.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Jopa Racing Products BV toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Jopa Racing Products BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. 

Verwerking van persoonsgegevens
Jopa Racing Products BV handelt overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met informatie, die onder geen enkel beding - tenzij door de wetgever voorgeschreven - zonder uw toestemming aan andere bedrijven of instellingen zullen worden verstrekt.

Copyright
Jopa Racing Products BV behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Furygan.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Furygan.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Jopa Racing Products BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.

Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing - u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

Geen rechten ontlenen aan de website
Hoewel de website met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, staan wij niet in voor de (juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de) informatie op deze website. Er wordt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

 

Koppelingen naar andere websites
Wij beogen een ruim gebruik van de website. Wij kunnen echter niet voorzien noch bijhouden welk gebruik van de website wordt gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor koppelingen naar en de inhoud van andere websites waarnaar wordt gelinked en/of verwezen, ook niet indien deze websites het logo van Furygan.nl bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventueel geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Wijzigingen
Jopa Racing Products BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Jopa Racing Products BV. 

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met:
info@jopa.nl

Deze website is onderdeel van Jopa Racing Products BV te Enter, Nederland.

 

Prijsvraag - spelvoorwaarden

Bij deze prijsvraag zijn de specifieke spelvoorwaarden, alsmede de algemene voorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande spelvoorwaarden en de algemene voorwaarden. 

De prijsvraag geld enkel in de vermelde periode en vraagt mogelijk aanvullende voorwaarden die voor deelname gelden. Een deelnemer mag maximaal 1 maal deelnemen aan de actie of prijsvraag. Vermeld bij de adresgegevens altijd de naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.

 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Jopa Racing Products BV mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, papierenmedia en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren. 

 Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

 De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.

Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. De kaarten voor het evenement worden enkele dagen voor het evenement plaatsvindt opgestuurd.

De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Jopa Racing Products BV tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

Jopa Racing Products BV kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Jopa Racing Products BV of derden. 

Jopa Racing Products BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen Jopa Racing Products BV niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jopa Racing Products BV in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Jopa Racing Products BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is Jopa Racing Products BV niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. Jopa Racing Products BV behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Jopa Racing Products BV worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar info@jopa.nl of  in een voldoende gefrankeerde envelop naar   

Jopa Racing Products
t.a.v. Marketing
Veldegge 8

7468 DJ Enter

 

 

 

 

 

Facebook

Producten

Motion Lab

Dealers